Pipan

Přijímací řízení v roce 2023

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje ředitelka Bilingvální mateřské školy Pipan dne 3. 5. a 4. 5. 2023 vždy od 9.00 hodin zápis dětí pro školní rok 2023/2024. 
 
Mateřská škola umožňuje přijímání dětí i během školního roku. Čtěte proto, prosím, následující podmínky.
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2023 

Ředitelka Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené s. r. o., Hábova 1571, Praha 5, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
  • Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2–7 let. 

  • Přijímáme děti se sluchovým postižením, s narušenou komunikační schopností, s kombinovaným postižením (kde dominuje sluchové postižení), děti neslyšících rodičů, ale i děti slyšící bez postižení, které z nejrůznějších důvodů potřebují menší kolektiv a individuální přístup. 

  • Nepřijímáme děti s PAS, kde není sluchové postižení.

  • Nepřijímáme děti s mentálním postižením, kde nedominuje sluchové postižení.

  • Přijímáme sourozence dětí již zařazených v mateřské škole.

U zápisu dítěte se za přítomnosti speciálního pedagoga, logopeda a ředitelky školy individuálně posuzuje jeho schopnost adaptace, zvládání sebeobsluhy a způsobilost k plnění školního vzdělávacího programu bez podpory asistenta.

Trvalé bydliště (spádovost) nerozhoduje.

Důležitou podmínkou k přijetí dítěte do mateřské školy je osobní schůzka (přímá účast na zápisu i s dítětem). 

Osobní schůzku nelze provést bez předchozí domluvy.


Na osobní schůzku musí zákonný zástupce dítěte předložit: 

  • Rodný list dítěte

  • Svůj občanský průkaz

  • Zprávy odborných lékařů, ke kterým s dítětem dochází, zejm. foniatrie, logopedie, psychologie a případně doporučení poradenského zařízení (doporučení PPP nebo SPC není podmínkou).

  • Podepsané čestné prohlášení k očkování dítěte (bude zasláno na e-mail). Dle platné legislativy novela 178/2016 Sb. se očkování nevztahuje na děti spadající do povinného předškolního vzdělávání. 

Následné přijímací řízení bude probíhat přes aplikaci Twigsee. Rodič po osobní schůzce obdrží na e-mail odkaz, kde vyplní předběžnou přihlášku. Na základě této přihlášky bude zahájeno správní řízení o případném přijetí do mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte rodič obdrží na e-mail s podrobnými instrukcemi. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje mateřská škola v zastoupení ředitelky školy na základě podané žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a předchozí osobní schůzce.