Aktuality

Ve středu 12. 5. 2021 bude probíhat zápis do naší mateřské školy.
Více informací ZDE

Hledáme nového pedagoga!
Podrobnější informace ZDE

Pipan

Školní řád

1. Úvodní ustanovení
2. Práva dětí
3. Práva a informovanost zákonných zástupců
4. Povinnosti rodičů
5. Práva a povinnosti pedagogů
6. Přijímání dětí do mateřské školy
7. Provoz mateřské školy
8. Předávání a omlouvání dětí
9. Oblečení dětí
10. Stravování dětí
11. Ukončení předškolního vzdělávání
12. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy
13. Zajištění bezpečnosti dětí
14. Organizace dne v mateřské škole
15. Obsah předškolního vzdělávání

1. Úvodní ustanovení

Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v bilingvální mateřské škole (dále jen BMŠ) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a změn (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a změn, jinými souvisejícími normami (zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a změn.

2. Práva dětí

 • dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství
 • právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi
 • dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život
 • má právo na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky
 • právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení
 • právo na stravování dle denního režimu BMŠ
 • právo na čisté a hygienicky nezávadné prostředí BMŠ
 • právo na poskytnutí základních hygienických potřeb

Dítě má povinnost:

 • udržovat své pracovní místo v čistotě a pořádku
 • šetrně zacházet s majetkem BMŠ

3. Práva a informovanost zákonných zástupců

 • zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí
 • rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • rodiče mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou BMŠ, projevit jakékoli připomínky k provozu BMŠ učitelce nebo ředitelce BMŠ
 • osobní jednání s ředitelkou BMŠ je možné denně po předchozí domluvě v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin
 • další formou informací jsou třídní schůzky a informační nástěnky v šatně BMŠ
 • rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu BMŠ
 • rodiče mohou požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu BMŠ
 • rodiče si mohou vyžádat bezplatné speciální psychologické, logopedické, audiologické, nebo foniatrické vyšetření svého dítěte; videotrénink interakcí je službou hrazenou
 • BMŠ informuje rodiče o své činnosti, Školním vzdělávacím programu, třídních vzdělávacích programech i plánech činnosti školy na internetových stránkách, na nástěnce školy, na třídních schůzkách, ve Výroční zprávě, případně individuálně
 • pokud mají rodiče jakoukoli nejasnost, mohou se obrátit s požadavkem vysvětlení na příslušného pedagogického pracovníka, dále na ředitelku školy Mgr. Janu Fenclovou, na předsedkyni správní rady MUDr. Helenu Budošovou, případně na Českou školní inspekci

4. Povinnosti rodičů

 • rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky BMŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte
 • jsou povinni informovat BMŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí
 • rodiče jsou povinni změny v docházce a omluvy dítěte neprodleně oznámit učitelkám nebo ředitelce BMŠ a to písemně (SMS, email), telefonicky nebo ústně
 • není-li dítě řádně omluveno do 2týdnů, může být ze strany BMŠ ukončena docházka dítěte do školy
 • veškeré změny v rámci rodiny (změna bydliště, tel. kontaktu, zaměstnání) je rodič povinen škole oznámit co nejdříve
 • řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné (převodem na účet školy nebo platbou v hotovosti), a to nejpozději do 15. dne v měsíci
 • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do BMŠ nebezpečné předměty
 • v případě poškozování majetku BMŠ dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelem školy opravu či náhradu škody
 • rodiče se účastní schůzek BMŠ, aktivně se zapojují do sestavování i vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů, navštěvují individuální logopedickou terapii svého dítěte, aktivně sledují všechny informace zveřejňované na nástěnce školy

5. Práva a povinnosti pedagogů

 • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
 • pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
 • je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
 • má právo nepřijmout do BMŠ dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
 • rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů BMŠ

6. Přijímání dětí do mateřské školy

 • BMŠ navštěvují jen děti řádně přijaté k docházce
 • rozhodnutí o přijetí dítěte k docházce do BMŠ i rozhodnutí o výši školného obdrží rodiče dítěte osobně
 • zákonní zástupci obdrží při zápisu žádost o přijetí, evidenční list dítěte a nezbytné informace
 • tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (vč. řádného očkování) v určeném termínu k rukám ředitelky školy
 • do BMŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • o přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií dle § 34 školského zákona
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
 • ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
 • BMŠ zajišťuje individuální speciální péči dětem, které jsou přijaty na doporučení školského poradenského zařízení
 • pro děti škola sestavuje IVP a společně s rodiči vyhodnocuje individuální pokroky dětí v daném časovém úseku

7. Provoz mateřské školy

 • provoz BMŠ je od pondělí do pátku denně od 7.00 do 17.00
 • kapacita BMŠ je 18 dětí
 • příchod dětí je od 7.00 do 9.00, pozdější příchody jsou možné po dohodě s učiteli
 • rodiče po příchodu předají dítě učitelce do třídy, nenechají je samotné v šatně
 • pokud dítě není omluveno do 12.00, je mu započítáváno stravné na další den
 • odchod dětí je individuální, ale je nutné jej předem zaznamenat do záznamového sešitu
 • dítě mohou vyzvedávat jen rodiče, prarodiče nebo zákonní zástupci
 • starší sourozenci, další příbuzní, případně známí mohou dítě vyzvednout pouze tehdy, mají-li písemné pověření rodičů, opatřené datem, podpisem a číslem OP (okruh možných osob je limitován).
 • za vyzvednutí dítěte po 17. hodině jsou rodiče povinni uhradit stanovenou částku podle časového rozpětí
 • BMŠ je po dobu provozu zabezpečena proti vniku cizích osob

8. Předávání dětí a omlouvání dětí

 • do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody
 • rodič předá dítě přítomné učitelce, upozorní na případné obtíže
 • rodiče jsou povinni do mateřské školy předat děti zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení
 • rodiče jsou povinni po vyzvednutí dítěte opustit školu i zahradu BMŠ
 • po dlouhodobé nemoci (zejména infekční) je rodič povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k návratu do kolektivu
 • je-li zjištěn příznak onemocnění dítěte v průběhu dne v BMŠ, jsou rodiče telefonicky vyrozuměni a jsou povinni dítě z BMŠ vyzvednout

9. Oblečení dětí

 • dítě chodí do BMŠ vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat
 • všechny věci musí být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na předem určeném místě

10. Stravování dětí

 • v BMŠ je zajištěno 3x denně stravování
 • stravu dodává společnost MOSAICA CATERING, Křivatcová 416, 155 21 Zličín

11. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka BMŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz BMŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v BMŠ nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady
 • na žádost zákonného zástupce

Pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do BMŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy.

12. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

 • provoz BMŠ je přerušen v měsíci srpnu zpravidla na 4 týdny
 • přerušení provozu oznámí ředitelka BMŠ zákonným zástupcům písemně na informačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem
 • provoz školy je přerušen zpravidla také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci
 • omezit nebo přerušit provoz lze i v jiném období, a to ze závažných organizačních a technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání
 • omezení či přerušení provozu zveřejní ředitelka BMŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne

13. Zajištění bezpečnosti dětí

 • dohled nad dítětem je nepřetržitě vykonáván pedagogickými pracovníky
 • od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě
 • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem
 • k zajištění bezpečnosti dětí mimo areál BMŠ stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 8 dětí
 • všichni pracovníci BMŠ byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat
 • zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do BMŠ nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…)
 • všechny osoby vstupující v této době do BMŠ jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy
 • pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu BMŠ
 • všechny děti v BMŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných

14. Organizace dne v mateřské škole

Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru.

Orientační časy:

7:00 – 9:00 scházení dětí, spontánní hra
9:15 – 9:45 ranní kruh, úvodní písnička, jména dětí a dospělých, co dnes budeme dělat (režim dne), počasí, deníčky a jiné zajímavosti
9:45 – 10:00 cvičení, pohybová hra
10:00 – 10:30 svačina, hygiena
10:30 – 11:00 dopolední aktivity – hlavní program dle probíraného tématu (v úterý logopedie, v pátek individuální práce s dětmi)
11:00 – 11:45 pobyt venku – školní zahrada, hřiště, kolo
12:00 – 12:30 oběd, hygiena
12:30 – 14:30 pohádka, polední klid
14:30 – 14:45 svačina, hygiena
14:45 – 15:15 volná hra
15:15 – 15:45 odpolední aktivity – kroužky
15:45 – 17:00 volná hra, pobyt venku

15. Obsah předškolního vzdělávání

 • mateřská škola se řídí zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a změn
 • předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním
 • vyučovacím jazykem je český jazyk a český znakový jazyk
 • školní vzdělávací program se nazývá „Hrajeme si s medvědem“

Mgr. Jana Fenclová

ředitelka školy

Tento školní řád nabývá účinnost 1. 9. 2019 a nahrazuje ŠŘ z 1. 9. 2015.