Pipan

Školní řád

Č. j.                                         08/22
Organizace:                          Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o.,
                                               Hábova 1571, 155 00 Praha 5
IČO:                                        25143701
Datová schránka:                 ga6uw5
Účinnost:                               1. 9. 2022
Vydala:                                   ředitelka MŠ, Mgr. Jana Fenclová
Závaznost:                             Pro všechny zaměstnance a rodiče MŠ
Informace podána:              Zákonným zástupcům dětí
Aktualizace:                           1. 9. 2022

Školní řád ke stažení (Word) zde.

1.    Úvodní ustanovení
2.    Práva dětí
3.    Práva a informovanost zákonných zástupců        
4.    Povinnosti rodičů                               
5.    Práva a povinnosti pedagogů 
6.    Přijímání dětí do mateřské školy 
7.    Provoz mateřské školy 
8.    Předávání a omlouvání dětí
9.    Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání 
10.  Oblečení dětí
11.  Stravování dětí 
12.  Ukončení předškolního vzdělávání
13.  Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy 
14.  Zajištění bezpečnosti dětí
       14.1. Prevence sociálně patologických jevů
15.  Organizace dne v mateřské škole
16.  Obsah předškolního vzdělávání
17.  Pravidla pro zacházení s majetkem MŠ
18.  Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v bilingvální mateřské škole (dále jen BMŠ) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a změn (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů novely školského zákona č. 82/2015 Sb., vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 197/2016 Sb..

2. Práva dětí

 • Dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností.
 • Dítě má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství.
 • Dítě má právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi.
 • Dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život.
 • Dítě má právo na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky.
 • Dítě má právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví.
 • Dítě má právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení.
 • Dítě má právo na stravování dle denního režimu BMŠ.
 • Dítě má právo na čisté a hygienicky nezávadné prostředí BMŠ.
 • Dítě má právo na poskytnutí základních hygienických potřeb.

Dítě má povinnost:

 • udržovat své pracovní místo v čistotě a pořádku,
 • šetrně zacházet s majetkem BMŠ.

3. Práva a informovanost zákonných zástupců

 • Zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí.
 • Rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Rodiče mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou BMŠ, projevit jakékoli připomínky k provozu BMŠ učitelce nebo ředitelce BMŠ.
 • Osobní jednání s ředitelkou BMŠ je možné denně po předchozí domluvě v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin.
 • Další formou informací jsou třídní schůzky, aplikace Twigsee a informační nástěnky v šatně BMŠ.
 • Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu BMŠ.
 • Rodiče mohou požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu BMŠ.
 • Rodiče si mohou vyžádat bezplatné speciální psychologické, logopedické, audiologické nebo foniatrické vyšetření svého dítěte; videotrénink interakcí je službou hrazenou.
 • BMŠ informuje rodiče o své činnosti, Školním vzdělávacím programu, třídních vzdělávacích programech i plánech činnosti školy na internetových stránkách, na nástěnce školy, na třídních schůzkách, ve Výroční zprávě, případně individuálně.
 • Pokud mají rodiče jakoukoli nejasnost, mohou se obrátit s požadavkem vysvětlení na příslušného pedagogického pracovníka, dále na ředitelku školy Mgr. Janu Fenclovou, na předsedkyni správní rady MUDr. Helenu Budošovou, případně na Českou školní inspekci.

4. Povinnosti rodičů

 • Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky BMŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte.
 • Jsou povinni informovat BMŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí.
 • Rodiče jsou povinni změny v docházce a omluvy dítěte neprodleně oznámit učitelkám nebo ředitelce BMŠ a to písemně (SMS, e-mail), telefonicky nebo ústně.
 • Není-li dítě řádně omluveno do 2 týdnů, může být ze strany BMŠ ukončena docházka dítěte do školy.
 • Veškeré změny v rámci rodiny (změna bydliště, tel. kontaktu, zaměstnání) je rodič povinen škole oznámit co nejdříve.
 • Rodiče jsou povinni řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné (převodem na účet školy nebo platbou v hotovosti), a to nejpozději do 15. dne v měsíci.
 • Rodiče nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do BMŠ nebezpečné předměty.
 • V případě poškozování majetku BMŠ dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelem školy opravu či náhradu škody.
 • Rodiče se účastní schůzek BMŠ, aktivně se zapojují do sestavování i vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů, navštěvují individuální logopedickou terapii svého dítěte, aktivně sledují všechny informace zveřejňované na nástěnce školy.

5. Práva a povinnosti pedagogů

 • Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.
 • Pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci.
 • Pedagog je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem.
 • Pedagog má právo nepřijmout do BMŠ dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.
 • Pedagog rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů BMŠ.

6. Přijímání dětí do mateřské školy

 • Termín zápisu pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je vyhlašován jednou ročně a řídí se termíny stanovenými pro „Organizaci“ daného roku (viz Věstník MŠMT).
 • Zápis obvykle probíhá ve dvou po sobě následujících dnech.
 • BMŠ přijímá děti i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita školy.
 • Termín zahájení přijímacího řízení je zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšením plakátů na viditelných místech nejpozději měsíc předem.
 • Zápisu předcházejí Dny otevřených dveří, kde mají rodiče možnost seznámit se s prostředím školy, vzdělávacím programem a získat další informace týkající se provozu, výše úplaty apod.
 • BMŠ navštěvují jen děti řádně přijaté k docházce.
 • Zákonný zástupce po projevení zájmu a osobní schůzce, obdrží e-mailem odkaz na Twigsee, kde vyplní přihlášku, na základě které bude dítě do mateřské školy přijato/nepřijato.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k docházce do BMŠ obdrží rodiče dítěte e-mailem a následně do vlastních rukou.
 • O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodne škola v zastoupení ředitelky školy dle stanovených kritérií dle § 34 školského zákona.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy:

 • Věk: 2-7 let
 • Přijímáme do naplnění kapacity (18 dětí).
 • Do BMŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Přijímáme děti se sluchovým postižením, s narušenou komunikační schopností, s kombinovaným postižením (kde dominuje sluchové postižení), děti neslyšících rodičů, ale i děti slyšící bez postižení, které z nejrůznějších důvodů potřebují menší kolektiv a individuální přístup.
 • Nepřijímáme děti s PAS, kde není sluchové postižení.
 • Nepřijámáme děti s mentálním postižením, kde nedominuje sluchové postižení.
 • BMŠ zajišťuje individuální speciální péči dětem, které jsou přijaty na doporučení školského poradenského zařízení.
 • Přijímáme sourozence dětí již zařazených v mateřské škole.
 • Osobní schůzka s dítětem a rodičem je důležitou podmínkou.
 • O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí, ani spádovost.

7. Provoz mateřské školy

 • Provoz BMŠ je od pondělí do pátku denně od 7.00 do 17.00 hodin.
 • Kapacita BMŠ je 18 dětí.
 • Příchod dětí je od 7.00 do 9.00 hodin, pozdější příchody jsou možné po dohodě s učiteli.
 • Rodiče po příchodu předají dítě učitelce do třídy, nenechají je samotné v šatně.
 • Děti bývají venku zpravidla 1,5–2 hodiny, tzn. v zimním období od 10.30 do 12.00 a v letním období od 10.00 do 12.00 hodin.
 • Po obědě si rodiče mohou děti vyzvednout od 12.30 do 13.00 hodin, kdy probíhá čtení pohádky a ukládání dětí.
 • Následuje od 13.00 do 14.30 hodin odpolední klid.
 • Po odpoledním klidu si dítě rodiče mohou vyzvednout od 14.45 hodin.
 • Omlouvání dětí probíhá přes Twigsee. Pokud dítě není omluveno do 15.00 hodin, je mu započítáno stravné na další den.
 • Dítě mohou vyzvedávat jen rodiče, prarodiče nebo zákonní zástupci.
 • Starší sourozenci, další příbuzní, případně známí mohou dítě vyzvednout pouze tehdy, mají-li písemné pověření rodičů, opatřené datem, podpisem a číslem OP (okruh možných osob je limitován).
 • Za vyzvednutí dítěte po 17. hodině jsou rodiče povinni uhradit stanovenou částku podle časového rozpětí.
 • BMŠ je po dobu provozu zabezpečena proti vniknutí cizích osob.

8. Předávání dětí a omlouvání dětí

 • Do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody.
 • Rodič předá dítě přítomné učitelce, upozorní na případné obtíže.
 • Do mateřské školy lze předat děti zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.
 • Zákonný zástupce omlouvá dítě přes aplikaci Twigsee nebo telefonicky.

9. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělání

1. Zákonná ustanovení

Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

2. Podmínky vstupu dítěte do mateřské školy v oblasti zdraví

Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

a) Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:

- průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty,
- zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty,
- intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty,
- náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – planým neštovicím, 5. nemoci, 6. nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále, impetigu,
- průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. (Mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu. Proto dítě, které nemá realimentovaný trávicí trakt na běžnou stravu, nepřijme.)
- zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí,
- zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

b) Za příznaky parazitární onemocnění se považuje:

- intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve vlasech pohledem. (Dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid.),
- neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC pohledem (roup dětský),

c) Dítě po očkování nelze přijmout pokud:

- je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den, kvůli možným reakcím a nežádoucím účinkům na očkovací látku),
- pokud má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená tělesná teplota, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky, zvýšená únava, malátnost.

3. Odeslání dítěte do domácího léčení

Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (SMS nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu.

Do doby, než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu.

Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.

4. Oznamovací povinnost

Zákonní zástupci mají povinnost mateřské škole hlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, pedikulóza, roupi, svrab.

Na základě informace o infekčním onemocnění od zákonných zástupců má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytuje infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.

5. Chronická onemocnění u dítěte

Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční onemocnění (alergie), je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení.

Mimo alergii je za chronické onemocnění, ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, považována epilepsie, astma bronchiale, metabolická onemocnění.

6. Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole

Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky jak volně prodejné, tak na lékařský předpis z medikace lékaře.

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, nebo lék, který je medikován lékařem a musí jej dítě pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné písemně požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře.

V případě kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při předávání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, sepsat na místě „Protokol o podávání léků.“

Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.

Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.

10. Oblečení dětí

 • Dítě chodí do BMŠ vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat.
 • Všechny věci musí být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na předem určeném místě.

11. Stravování dětí

 • V BMŠ je zajištěno 3x denně stravování.
 • Stravu dodává společnost MOSAICA CATERING, Křivatcová 416, 155 21 Zličín.
 • V mateřské škole je pouze přípravna svačinek a výdejna obědů.

12. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka BMŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz BMŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná,
 • ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v BMŠ nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady,
 • na žádost zákonného zástupce.

Pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do BMŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a vyplní žádost o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

13. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

 • Provoz BMŠ je přerušen v měsíci srpnu zpravidla na 4 týdny.
 • Provoz školy je přerušen zpravidla také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci.
 • Přerušení provozu oznámí ředitelka BMŠ zákonným zástupcům písemně na informačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem.
 • Omezit nebo přerušit provoz lze i v jiném období, a to ze závažných organizačních a technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.
 • Omezení či přerušení provozu zveřejní ředitelka BMŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

14. Zajištění bezpečnosti dětí

 • Dohled nad dítětem je nepřetržitě vykonáván pedagogickými pracovníky.
 • Od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě.
 • Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem.
 • K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál BMŠ stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 8 dětí.
 • Všichni pracovníci BMŠ byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat.
 • Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do BMŠ nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…).
 • Všechny osoby vstupující v této době do BMŠ jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy.
 • Pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu BMŠ.
 • Všechny děti v BMŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných.

14. 1. Prevence sociálně patologických jevů

 • Jedním z cílů ŠVP je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí, ve kterém je důležité posilovat oblast komunikace a vztahů mezi dětmi.
 • Všichni zaměstnanci školy, zejména pedagogičtí pracovníci školy, musí vést důsledně a systematicky děti k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu dětí.
 • Děti musí tyto snahy a postupy respektovat a plnit je nejen vůči dospělým osobám, ale hlavně vůči svým vrstevníkům.
 • Pokud se mezi dětmi objeví některý ze sociálně patologických jevů, je pedagogický pracovník povinen tuto skutečnost hlásit vedení školy a zákonnému zástupci a snažit se společně speciálně pedagogickými postupy tyto jevy odstranit.

15. Organizace dne v mateřské škole

Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru.

Orientační časy:

7:00 – 8:45 scházení dětí, spontánní hra
8:45 – 9:30 ranní kruh, úvodní písnička, jména dětí a dospělých, co dnes budeme dělat (režim dne), počasí, deníčky a jiné zajímavosti, povídání o tématu, rozvoj slovní zásoby, spolupráce, socializace, cvičení, pohybové hry
9:30 – 9:45 svačina, hygiena
9:45 – 10:30 hlavní program dle probíraného tématu, rozvoj všech oblastí dle individuálních potřeb dítěte (v úterý logopedie, ve středu a ve čtvrtek individuální práce s dětmi)
10:30 – 12:00

pobyt venku v zimním období
– školní zahrada, hřiště, park

pobyt venku v letním období
– školní zahrada, hřiště, park

12:00 – 12:30 oběd, hygiena
12:30 – 13:00 pohádka, ukládání dětí
13:00 – 14:30 polední klid
14:30 – 14:45 svačina, hygiena
14:45 – 15:30 odpolední aktivity – kroužky
15:30 – 17:00 volná hra, pobyt venku

16. Obsah předškolního vzdělávání

 • Mateřská škola se řídí zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a změn.
 • Předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním.
 • Předškolní děti jsou vzdělávány každý den od 9.00 do 12.00 hodin.
 • Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školní vzdělávacím programu „Hrajeme si s medvědem“, který je k dispozici v mateřské škole..
 • Zákonní zástupci dítěte si mohou vyžádat informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.
 • Zákonný zástupce předškolního dítěte je povinen omluvit dítě v jeho nepřítomnosti.
 • Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonného zástupce, aby se osobně dostavil k projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

17. Pravidla pro zacházení s majetkem MŠ

 • Po dobu vzdělávání při pobytu v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně se všemi pomůckami, hračkami a dalším vybavením BMŠ.
 • Vedou děti k odpovědnosti, samostatnosti, chápání a předvídání následků, k přijímání konkrétních důsledků svých činů, k řešení problémů, k odhadu rizik, schopnosti požádat o pomoc, k zvládnutí jednoduchých překážek, ke spolupráci ve skupině, k vytváření a dodržování stanovených pravidel.
 • Zákonní zástupci po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně přítomnému pedagogovi.
 • Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci pouze na místa tomu určená.

18. Závěrečná ustanovení

 • tTento školní řád nabývá účinnost 1. 9. 2022 a nahrazuje ŠŘ z 1. 9. 2021.

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka školy