Pipan

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program byl vytvořen na míru školce a využívá vlastní vzdělávací materiál „Hrajeme si s medvědem“, který plně respektuje Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a tím i specifika vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Pro snazší „vniknutí“ do hry je pro děti kamarádem medvídek Čumáček, který ve školce pomáhá s orientací v pravidlech, seznamuje děti se světem a hlavně odstraňuje komunikační bariéry s okolním světem. Medvídek zná spoustu her, příběhů, které se dají napodobit, znovu prožít, dostává se do situací, které mu děti vysvětlují a ze kterých mu pomáhají. Medvídek je přítomný i reálně jako velký plyšák, který je uzpůsoben ke komunikaci znakovým jazykem.

Témata jsou rozpracována v třídních vzdělávacích programech a týdenních plánech.

Každé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami má vytvořený individuální vzdělávací plán, kde se pracuje se schopnostmi dítěte, a vytyčují se cíle pro daný školní rok. Na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu se podílí mimo pedagogů i rodiče, logoped BMŠ, popřípadě další instituce, kde je dítě paralelně v péči (např. raná péče). S dětmi se pracuje třikrát týdně.

Vzhledem k rozmanitým schopnostem dětí komunikovat se ve třídě využívá zejména totální komunikace, znakový jazyk, mluvená řeč, ale i alternativní a augmentativní komunikace.

Pro posílení komunikace mezi školkou – dítětem – rodinou jsou dětem tvořeny tzv. komunikační deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce a události z rodiny. Pedagogové každodenně informují rodiče o zajímavých meznících dítěte, které se během jeho pobytu v BMŠ udály.