Pipan

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program byl vytvořen na míru školce a využívá vlastní vzdělávací materiál „Hrajeme si s medvědem“, který plně respektuje Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a tím i specifika vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Pro snazší „vniknutí“ do hry je pro děti kamarádem medvídek Čumáček, který ve školce pomáhá s orientací v pravidlech, seznamuje děti se světem a hlavně odstraňuje komunikační bariéry s okolním světem. Medvídek zná spoustu her, příběhů, které se dají napodobit, znovu prožít, dostává se do situací, které mu děti vysvětlují a ze kterých mu pomáhají. Medvídek je přítomný i reálně jako velký plyšák, který je uzpůsoben ke komunikaci znakovým jazykem.

Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd. Každé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami má vytvořený individuální vzdělávací plán, kde se pracuje se schopnostmi dítěte, a vytyčují se cíle pro daný školní rok. Na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu se podílí mimo pedagogů i rodiče, logoped BMŠ, popřípadě další instituce, kde je dítě paralelně v péči (např. raná péče). S dětmi se pracuje minimálně 2x týdně a zdokonalují se ve všech oblastech (sluchové vnímání, zrakové vnímání, komunikace, jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika, prostorová orientace a další oblasti).

Vzhledem k rozmanitým schopnostem dětí komunikovat, se ve třídě využívá zejména totální komunikace, znakový jazyk, znak do řeči, mluvená řeč, ale i alternativní a augmentativní komunikace.

Obsah vzdělávacího programu „Hrajeme si s medvědem“ je členěn do 5 integrovaných bloků: 

  1. Já a moje školka,
  2. Barevný podzim, 
  3. Bude zima, bude mráz, 
  4. Sluníčko nás zahřeje, 
  5. Radosti léta. 

Každý integrovaný blok je dále rozdělen do tematických celků, které jsou rozpracované v třídních vzdělávacích programech, týdenních plánech a přípravách. Ke každému tématu je vytvořena základní slovní a znaková zásoba.

Pro posílení komunikace mezi školkou – dítětem – rodinou jsou dětem tvořeny tzv. komunikační deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce a události z rodiny. Pedagogové každodenně informují rodiče o zajímavých meznících dítěte, které se během jeho pobytu v BMŠ udály.

Mateřská škola nabízí v rámci programu odpolední kroužky, mezi které patří např. keramika, výtvarný kroužek, kroužek pohybových dovedností, vaření, pěstitelský kroužek.

Mateřská škola má k dispozici snoezelen místnost, kam děti mohou pravidelně docházet v rámci výuky nebo individuálního vzdělávání.

Školní vzdělávací program v plné verzi je k dispozici k nahlédnutí v mateřské škole.